اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۱۴۳۹۵۳ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۱۳۷۷۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1

  • :
  • ۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای محمدی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۳۴۶۴۹۹
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۱۴۳۹۵۳

آدرس