از دیگر

توانمندی

ها ،

تجهیزات

و

خدمات

این

شرکت

عبارتند از :